Skip to main content

Investind în educație – investim în viitorul copiilor noștri – proiect pilot

Digitalizare

DESCRIERE

V-ați întrebat vreodată ce am putea face ca școala să fie mai atractivă și mai eficientă pentru copiii dumneavoastră, pentru viitorul nostru al tuturor? Ce vrem să devină? Pentru ce îi pregătim? Să fie buni executanți sau să aibă dezvoltat sentimentul încrederii în forțele proprii și mijloacele necesare punerii în practică a idealului societății de mâine? Și de undeva trebuie început. Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” își dorește să vină în întâmpinarea nevoilor celor care reprezintă viitorul. Dacă ne dorim ceva mai bun trebuie să investim în ei – în copiii de azi care vor deveni adulții de mâine.

Școala viitorului presupune digitalizare. Proiectul urmărește dotarea sălilor de clasă din Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” cu tehnică inovativă în domeniul învățământului: un sistem informatic centralizat, table interactive, laptopuri, multifuncționale, sistem audio. Dezvoltarea comunității și viitorul este strâns legat de calitatea forței de muncă pe care noi o pregătim, abilităților de care dispun.

Prin folosirea tehnicii moderne, elevilor li se dezvoltă abilități tehnice, curiozitatea, spiritul de inițiativă, gândirea analitică, spiritul antreprenorial, managementul timpului – toate necesare pentru integrarea pe piața muncii. Dotarea școlii cu o rețea informatică într-un sistem centralizat închis care să permită accesul și diseminarea de date și informații a căror scop să fie creșterea eficienței educative și manageriale e necesară.

Viteza de prelucrare și transmitere a informațiilor și a cerințelor funcționării unei instituții de învățământ performante este în strânsă legătură cu dotările aferente. Introducerea catalogului electronic acum la clasele a VIII –a e un pas spre introducerea la toate clasele – comunicarea cu părinții, creșterea eficienței comunicării în timp real și eficient sunt doar câteva din beneficiile digitalizării școlii. Toți elevii vor beneficia de dotări moderne în sălile de clasă, laboratoare: tabla interactivă, laptopuri și multifuncționale. Utilizarea lor va duce la dezvoltarea deprinderilor digitale, modul de lucru în echipă. Tabla interactivă permite intervenția simultană a șase persoane – adulți sau copii.

Tehnologia controlată găsește soluții pentru orice, inclusiv tratament pentru rutină. Procesul de învățare este mult mai ușor când lecția este colorată, dinamică și interactivă. Avantajele folosirii tehnologiei duce la asimilarea mai rapida a cunoștințelor. Elevii pot avea rezultate mai bune. Enumerăm câteva beneficii rezultate din folosirea echipamentelor electronice în procesul de învățare la școală: creșterea atenției pe toată durata lecțiilor, asimilarea mai rapida a cunoștințelor, dezvoltarea abilităților tehnice, reducerea timpului de învățare.

Viitorul educației implică utilizarea de softuri și programe educaționale, de exemplu manualele digitale, însă lipsa unei infrastructuri digitalizate diminuează/anulează calitatea utilizării lor și a efortului pe care elevii și cadrele didactice sunt dispuși să-l depună. De asemenea participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în domeniul digitalizării învățământului. Un sistem audio ar permite îmbunătățirea activităților școlare și extrașcolare care se adresează unui public extins. Ce ziceți să începem, cu un program pilot pentru municipiul Oradea – cu cei 1000 elevi ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Oradea?!

Scopul acestui proiect este
– Creșterea performațelor și a rezultatelor școlare a elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Oradea
– Extinderea utilizării tehnologiei digitale în procesul de predare atât la nivelul ciclului primar cât și la nivelul ciclului gimnazial
– Specializarea resurselor umane implicate în domeniul educației preuniversitare în utilizarea tehnologiei digitale în procesul de predare.
Obiectivele proiectului:
– Creșterea performanțelor școlare a elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Oradea ca urmare a extinderii utilizării tehnologiei digitale în procesul educațional
– Reducerea abandonului școlar prin creșterea atractivității procesului educațional, prin utilizarea în scară largă a tehnologiilor moderne
– Specializarea resurselor umane implicate în domeniul educației preuniversitare, din cadrul municipiului Oradea prin organizarea de cercuri pedagogice pe discipline de studiu
– Creșterea interacțiunii -ntre profesor și elevi, respectiv între școală și părinți.

CE ADUCE NOU PROIECTUL ȘI DE CE ESTE BUN PENTRU COMUNITATE?

Studiile psihopedagogice efectuate în ultimii ani atestă faptul că utilizarea tehnologiei informaționale în procesul de educație are impact asupra îmbunătățirii educației. Tehnologia îmbunătățește experiența de învățare, astfel încât elevii pot să rețină mai cu ușurință și să facă conexiuni între informații. Acomodarea încă din școală cu tehnica de calcul influențează formarea intelectuală a elevilor, prin:
– Stimularea interesului față de nou. Legea de bază ce guvernează educația asistată de calculator o reprezintă implicarea interactivă a elevului în acțiunea de prezentare de cunoștințe, captându-i atenția subiectului și eliminând riscul plictiselii sau rutinei.
– Stimularea imaginației. De la jocurile pe calculator care dezvoltă abilități de utilizare, imaginație și viteză de reacție într-o prezentare grafică atractivă, elevul începe să creeze propriile produse soft.
– Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei teme în etape de elaborare organizate secvențial, organizarea logică a raționamentului reprezintă demersuri cognitive ce aduc câștig în profunzimea și rapiditatea judecării unei probleme

Având in vedere aceste deziderate precum și pentru atingerea obiectivelor prezentate mai sus, prin acest proiect propunem achiziționarea următoarelor: rețeaua de calculatoare, laptopuri, table interactive și sistem audio.

Rețeaua de calculatoare:
– va permite realizarea de lecții interactive în școală, precum și cu parteneri externi (școli, fundații, instituții de cultură)
– va permite centralizarea rapidă și eficientă a datelor statistice
– va îmbunătăți comunicarea dintre cadrele didactice, managementul școlii și părinți
– va oferi posibilitatea realizării unei evaluării interne obiective ceea ce va duce la decizii manageriale eficiente și punctuale
– va reduce costurile: rapoartele, planificările și statisticile (documentele) vor fi în format electronic.

Laptopurile aferente fiecărei săli de clasă:
– vor facilita introducerea cataloagelor electronice la toate clasele
– vor întări parteneriatul școală – familie (lectorate, planificări activități extrașcolare etc.)
– vor permite informarea părinților în timp util, ceea ce va duce la creșterea performanțelor școlare
– vor oferi în mod egal tuturor elevilor șansa de a-și dezvolta abilități tehnice

Tablele interactive:
– Vor oferi flexibilitate în muncă și gândire
– Învățarea va fi mai dinamică datorită diferitelor moduri de a prezenta o informație
– Vor include noi metode de predare pentru profesori și de învățare pentru elevi – cei cu inteligență vizuală vor învăța cu ajutorul imaginilor, cei cu inteligență auditivă vor învăța prin ascultare activă, iar cei cu inteligență kinestezică vor putea să se miște și să pună mâna
– Vor implica cadrele didactice în formarea continuă prin cursuri de utilizare a tablelor interactive, a softurilor educaționale și de creare a lecțiilor digitale
– Vor crește nivelul de implicare al elevilor, interactivitatea dintre elevi și spiritul colaborării, stimulând creativitatea, participarea și gândirea analitică
– Vor reduce cheltuielile cu consumabilele
– Vor permite un mediu sănătos de lucru
– Vor permite accesul la un învățământ modern, eficient și plăcut

Sistemul audio:
– Va oferi posibilitatea realizării unor activități școlare și extrașcolare menite unui public larg (serbări școlare, careuri, festivități, marcarea unor evenimente culturale și științifice)

Ca urmare a acestor investiții estimăm un impact major direct și indirect asupra pieței muncii în municipiul Oradea. Principalele beneficii ale proiectului asupra comunității locale sunt:
– Reducerea ratei abandonului școlar, ca urmare a creșterii atractivității orelor, va duce pe termen lung (pentru comunitate) la reducerea ratelor de șomaj, asistență socială, infracțiuni

Extrapolarea proiectului la nivelul comunității locale
– În primă fază, având în vedere că va fi un proiect pilot, la nivelul Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Oradea, colectivul didactic va facilita replicarea proiectului către alte școli din localitate
– Îmbunătățirea ratei de promovare a examenelor prin facilitarea procesului de învățare ca urmare a creșterii gradului de utilizare a informației tehnologice – corelarea mai bună între abilitățile absolvenților și cele cerute pe piața muncii, deoarece se estimează că 80% din slujbele viitorului vor cere competențe digitale.

CUM DORESC SĂ MĂ IMPLIC ÎN PROIECT?

Această idee de proiect a fost discutată în consiliul profesoral precum și cu organizația de părinți, și toți cei implicații (cadrele didactice, părinții și elevii) sunt dornici să se implice direct în toate etapele acestui proiect.

BUGET ESTIMAT: 200000 EURO

LOCALIZARE

Oradea str. Erou Marius Cosma

DURATA ESTIMATĂ A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI (ÎN LUNI) 12

BENEFICIARII PROIECTULUI
Beneficiari direcți – 55 de cadre didactice și 1000 de elevi înscriși în cadrul școlii „Nicolae Bălcescu” – Cei 2000 părinți ai copiilor care frecventează școala „Nicolae Bălcescu”
Beneficiari indirecți: Profesori și elevii de la alte școli